"Pa" programma sagatavo atskaiti, kurā parādās intervētās personas darbības mērogi, kas ietekmē komandas mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 

 

 

Atskaite veidojas no 8 daļām

______

loma

01     Loma komandā

Šī sistēma ir standartizējusi lomas norādot pastāvīgo minimumu un papildus opcijas, kas palīdz konkretizēt indivīda efektivitāti.

lideris

02     Līdera dziņas / dotības

Persona, kas spēj uzņemties iniacitīvu un atbildību, un kopā ar komandu panāk un notur ietekmi plašā mērogā.

efektivitate

03     Efektivitāte

Personas spēja optimāli izmantot rīcībā esošos resursus un sekmēt to apgrozību.

aistajamiba

04     Aizstājamība

Personas spēja nekavējoties pieņemt vai pārņemt komandas biedra vai saaistītās personas pienākumus.

mikroklimats

05     Mikroklimats

Organizācijas gars, ko var raksturot pēc atšķitīgiem faktoriem un kas tieši ietekmē organizācijas kultūras veidošanos.

sleptais-potencials

06     Slēptais potenciāls jeb pievienotā vērtība

Personas devums, kas var tiešā veidā nebūt saistīts ar profesionālajiem pienākumiem, bet kas var radīt pievienoto vērtību.

ilgtspeja

07     Ilgstpēja

Personas spēja izturēt laika pārbaudi un dot turpinājuma iespējas.

motivacija

08     Motivācija

Faktoru kopums, kas dod personai dziņu rīkoties citu labā.

Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU